Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

1. OMVANG

Op alle transacties van Licht-actie.nl zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Licht-actie is onderdeel van Ormalight BV en gevestigd te Venlo: van Coehoornstraat 16, 5619 PH Venlo. Geregistreerd onder KVK 12026407.

Deze voorwaarden zullen worden geacht aan de koper bekend te zijn en tussen ons en hem te zijn overeengekomen zodra hij enig geschrift van ons heeft ontvangen, wordende daarop naar deze voorwaarden verwezen.

De koper zal mitsdien nimmer stellen, dat deze voorwaarden hem onbekend waren bij het aangaan van de overeenkomst.

2. PRIJZEN

De in enige publicatie aangegeven prijzen en kortingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Als prijzen voor goederen gelden de prijzen zoals van kracht op de leveringsdatum.

3. RISICO

Leveranties zijn voor risico van koper. Verzendingen worden alleen ten verzoek en voor rekening van koper verzekerd. Koper aanvaardt dit risico; hij vrijwaart verkoper tegen alle risico voortvloeiend uit de leverantie, vervoer daaronder begrepen.

4. LEVERING EN VERZENDING

Verzendingen binnen Nederland worden voornamelijk uitgevoerd met Transmission.

Normaal gesproken worden bestellingen dezelfde dag (werkdag) verzonden als de betaling is ontvangen, mits het op voorraad is. Bestellingen die op vrijdag (vóór 12.00 uur) gedaan zijn, worden maandag geleverd. Bestellingen die op vrijdag (na 12.00 uur), op zaterdag of op zondag gedaan zijn, worden op de eerstvolgende maandag in behandeling genomen.

Na verzending ontvangt U van ons een track & trace code waarmee U via de website van Transmission uw bestelling kan volgen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, worden zendingen met een netto factuurwaarde exclusief B.T.W. van meer dan Euro 100,- franco huis geleverd. De verkoper bepaalt de wijze van verzending.

5. EMBALLAGE

Emballage wordt op rekening gesteld voor de kostprijs. Het aannemen ten vervoer door de transportonderneming levert het bindende bewijs op, dat de emballage in goede staat was. Emballage wordt, in goede staat en franco teruggezonden, vergoed tegen de bij levering der goederen gefactureerde prijs.

6. GARANTIE

Verkoper staat er voor in dat de goederen in goedwerkende staat worden verzonden. Voor schade tijdens transport zal zij slechts aansprakelijk zijn in geval van grove schuld harerzijds. Tenware een nadere garantie schriftelijk is overeengekomen, verleent verkoper geen andere garantie dan door verkoper bij de fabrikant bedongen garantie. Verkopers garantie omvat alleen herstel, dan wel vervanging van het door haar geleverde goed zulks ter beoordeling van de koper. Verkopers garantie omvat met name niet schade voortvloeiend uit gebreken aan de door verkoper geleverde goederen, koper zal haar ter zake vrijwaren.

7. RECLAMES

Alle reclames moeten binnen 8 dagen na verzending van de goederen schriftelijk bij de verkoper zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken op erkenning van de reclame en/of vergoeding van het aangevoerde gebrek zijn vervallen. Geringe afwijkingen in modellen, kleuren, maten of afwerking, kunnen nimmer als grond voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst in aanmerking komen, evenmin kunnen deze worden aangevoerd als grond voor een reclame. Reclames over verborgen gebreken moeten worden ingediend binnen 4 weken na de levering van de goederen, wordende de koper geacht alsdan de geleverde partij geheel te hebben doorzocht. Geen reclames worden aanvaard, indien het geleverde geheel of gedeeltelijk is verkocht, of op enigerlei wijze is verwerkt of geëtaleerd is geweest, of ook indien daarover op enige andere wijze door de koper ten behoeve van zichzelf of van derden is beschikt.

8. RETOURZENDINGEN

Retourzendingen geschieden alleen voor rekening van verkoper voor zoveel verkoper koper daartoe na diens reclame schriftelijk heeft uitgenodigd.

Reclames of retourzendingen ontslaan koper niet van zijn betalingsverplichtingen, tenware hij door verkoper daarvoor schriftelijk is gecrediteerd.

9. BETALING

Betalen is mogelijk d.m.v.:

- IDeal

- Bankoverschrijving

- Visa

- Mastercard

- Maestro

Bestellingen worden pas uitgevoerd indien de betaling bijgeschreven is. Betaald u d.m.v. bankoverschrijving, dan kan dit een langere levertijd als gevolg hebben i.v.m. de verwerkingstijd van de bank.

De betaling van het volledige gefactureerde bedrag dient door koper via de webshop plaats te vinden. In geval van een bankoverschrijving, dient het gefactureerde bedrag binnen 8 werkdagen te zijn voldaan. Als dit niet het geval is, onvangt u van verkoper maximaal 2 herinneringen alvorens de bestelling door verkoper wordt geannuleerd.

10. RENTE EN INCASSO

Bij overschrijding door koper van de in artikel 9 gestelde betalingstermijn, zal verkoper gerechtigd zijn, zonder dat aanmaning of in gebrekenstelling vereist zal zijn, betaling in dan wel buiten rechte te vorderen.

Koper zal alsdan een boete verbeuren van 15% van het openstaande factuurbedrag.

Onverminderd het vorenstaande zal koper alsdan aansprakelijk zijn voor kosten verbonden aan kopers invorderingsmaatregelen, zowel als buiten rechte. Tevens zal koper verbeuren een rente van 7% per maand, zullende een gedeelte van een maand voor een volle maand gelden, met een maximaal van 15% per jaar, te bereken per maand over het openstaande factuurbedrag.

11. ZEKERHEID

Aflevering door verkoper verplicht koper tot afname en betaling als geregeld in de voorgaande artikelen. Verkoper is niet gehouden geleverde goederen terug te nemen.

Af te leveren goederen blijven eigendom van verkoper, totdat de koopsom, alsmede eventueel volgens artikel 10 bedongen boeten en renten geheel aan verkoper voldaan zijn.

12. BETALINGSCONDITIES

Afwijkende betalingscondities kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden.

13. OVERMACHT

Overmacht ontslaat de verkoper van zijn verplichtingen, zonder dat de koper enige recht op vergoeding van kosten, schaden of interesten kan geldend maken.

14. ALLEENVERKOOP

Geen alleenverkoop voor enig land, provincie, district of plaats is bindend voor de verkoper, tenzij zulks door haar schriftelijk aan koper is bevestigd.

15. AUTEURSRECHTEN

Alle tekeningen, modellen en ontwerpen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven eigendom van de verkoper en slechts te zijner beschikking. Namaak hiervan is verboden.

16. KETTINGBEDING

Bij overdracht en/of wijziging van zijn bedrijf is de koper verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover de verkoper voor hun verzuimen.

17. OPHEFFING

In geval van gehele of gedeeltelijke in- of buitengerechtelijke opheffing en/of liquidatie van het bedrijf van de koper of indien deze enigerlei schulden- regeling treft, is de verkoper gerechtigd de van hem in het bedrijf aanwezige artikel zonder meer als zijn eigendom terug te nemen, onder vergoeding van de koopprijs, indien deze reeds is betaald.

Terugname van alsdan beschadigd blijkende goederen geschiedt tegen taxatieprijs.

18. RECHTSKRACHT DEZER VOORWAARDEN

De hier gestelde bepalingen blijven van kracht ingeval de onderneming van de verkoper geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd.

19. BEVOEGD RECHTER

Alle gerechtelijke acties, zowel de uitgaande van de verkoper als die uitgaande van de kopers, moeten worden ingesteld bij de bevoegde rechter.

20. AANSPRAKELIJKHEID TEGEN DERDEN

Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe koper jegens derden zal worden gehouden, anders dan verkopers rechtstreeks gehoudenheid jegens koper als voortvloeiend uit deze voorwaarden.

Koper zal verkoper ter zake vrijwaren.

“Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen tussen ons en de afnemer, daaronder begrepen de enkele invordering van het door de afnemer verschuldigde bedrag, is uitsluitend de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch bevoegd.”


Ons assortiment

_LED_FILA_OVERVIEW_BOX

Dagaanbieding

Alle Dagaanbieding
LED lampen

LED lampen

Alle LED lampen
PL lampen

PL Lampen

Alle PL Lampen
TL Lampen

TL Lampen

Alle TL Lampen
Philips CDM-T Elite 35W 930 G12 3700Lm

Compacte Gasontladingslampen

Alle Compacte Gasontladingslampen
Halogeenlampen

Halogeenlampen

Alle Halogeenlampen
Verlichting armaturen

Armaturen

Alle Armaturen
Transformator_WOLF_70VA

Toebehoren

Alle Toebehoren